Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samarbete med Estlands räddningstjänst 1992 - 1996
Författare
Andersson Anneli
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Utgivare Statens räddningsverk Uppdragsgivare Statens räddningsverk Författare Anneli Andersson, Räddningstjänstavdelningen Titel Samarbete med Estlands räddningstjänst 1992-1996 Sammanfattning I slutet på maj 1992 knöts de allra första kontakterna mellan de svenska och estniska Räddningsverken. Dessförinnan hade den svenska regeringen i december 1991 beslutat om det s.k suveränitetsstsödet till de baltiska staterna. Detta innebar att samarbete etablerades inom olika områden, t ex kustbevakning, tull, polis och räddningstjänst. Regeringen uppdrog 1992 åt Räddningsverket att bistå estniska räddningstjänsten. Under 1993 gavs motsvarande uppdrag om samarbete med Lettland och Litauen. När samarbetet startade hade Estland avvecklat den gamla sovjetstrukturen när det gällde organisation och ledning av räddningstjänsten. Ett Räddningsverk var under uppbyggnad med syfte att integrera civilförsvar och räddningstjänst. Estniska Räddningsverket hade många och stora uppgifter att ta hand om för att uppnå målet; en för landets förhållanden anpassad räddningstjänst av internationell standard. Vid den probleminventering som gjordes vid det första mötet mellan de svenska och estniska räddningsverken bestämde man sig för att prioritera riskanalyser, utbildning av räddningsbefäl och materielstöd med basutrustnng för brandsläckning. Genom att introducera estniska räddningsbefäl i grunderna för svensk räddningstjänst gavs vägledning för utveckling av räddningstjänsten i Estlands städer och kommuner. För att höja säkerheten för räddningspersonal har kvalificerad utbildning i rökdykning genomförts. Den estniska räddningstjänstens beredskap mot kemikalieolyckor var låg, både när det gällde utbildning och utrustning. Därför har kvalificerad utbildning i insatser vid sådana olyckor genomförts, samtidigt som viss specialutrustning levererats. Olika specialprogram för lärare och specialister från estniska Räddningsverket har genomförts för att höja kompetensen inom områden som planering, utbildning, riskanalyser, materielunderhåll mm. Under de två senare åren har stödet till räddningsskolan i Väike-Maarja prioriterats. Skolan har idag i stora delar den utrustningsbas som behövs för att bedriva modern utbildning. Skolan saknar dock ett utbyggt övningsfält och den behöver fortfarande kompletteras när det gäller lärarkompetens, utbildningshjälpmedel och läromedel. Sammanlagt har drygt 200 befäl, lärare och specialister från den estniska räddningstjänsten deltagit i någon eller några av de utbildningar som svenska Räddningsverket genomfört. Arbetetet inom riskhanteringsområdet har syftat till att ge goda lokala exempel på riskanalyser som sedan kan användas som vägledning i andra städer och kommuner i Estland. Under 1992-96 har utbildning och kvalificerad utrustning kostat 8 650 000 kronor. Målet för materielstödet har varit att leverera basutrustning för främst brandsläckning för att successivt höja materielstandarden i Estlands städer och kommuner. Under 1992-96 har övertalig civilförsvarsmateriel levererats till ett sammanlagt värde av ca 6 miljoner kronor. Materielen har fördelats till räddningstjänsten i landets städer och kommuner, räddningsskolan samt till fyra regionala depåer i landet. Våren 1994 genomfördes en specialinsats för att stödja uppbyggnaden av en räddningsstyrka i den fd sovjetiska marinbasen Paldiski. En styrka på 15 man utbildades och utrustades. Dessutom levererades räddningsfordon med utrustning. Under hösten genomförde ryssarna evakueringen av de kärnenergidrivna ubåtarna som fanns i utbildningsanläggningen och då var också den nya brandstationen i stort sett klar. I juni 1995 hölls i Laulasmaa det andra baltiska APELL-seminariet, som genomfördes i samarbete med Nordiska Ministerrådet och de baltiska staterna. Teman var transporter av farligt gods, lokal riskhantering och samverkan med EU när det gäller miljöskydd i Östersjömrådet. Samarbetet med de baltiska staterna leds av chefen för svenska Räddningsverkets räddningstjänstavdelning, Roland Nilsson, med Anneli Andersson som samordnare. Huvudansvarig för samarbetet med Estland är stf avdelningschefen Ivar Rönnbäck, med biträde av Sten Jolind (verkets tekniska avdelning), Märt Eellend, räddningschef i Eskilstuna, och Hans Kuusk, teknisk chef vid Räddningsverkets skola i Skövde. Utbildning och materielleveranser genomfördes i huvudsak av Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde. Vid materielleveranserna har även räddningstjänstavdelningens centralförråd i Malmby medverkat. Sökord Estland, suveränitetsstöd, Baltikum, materielbistånd, utbildning, räddningstjänstsamarbete, Östersjön ISBN 91-88890-38-4 Antal sidor 23+ 7 bilagor Datum 1996-11-01 INNEHÅLL SID UTVECKLINGEN I ESTLAND 1 BAKGRUND 1 2 ESTLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 1992 1 3 UTVECKLINGEN INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN I ESTLAND 2 3.1 Problem under uppbyggnadsperioden 2 4 SITUATIONEN 1996 3 4.1 Räddningstjänstens organisation centralt, regionalt, lokalt 4 4.2 Olycksstatistik 1994-96 5 4.3 Personalförsörjning 6 5 UTBILDNINGSSYSTEM 6 6 MATERIELFÖRSÖRJNING 8 6.1 Teknisk status inom de kommunala räddningstjänsterna 1995 8 6.2 Estniska Räddningsverkets inköp av materiel 1995/96 8 7 ESTNISKA RÄDDNINGSVERETS INTERNATIONELLA KONTAKTER 9 DET SVENSKA SUVERÄNITETSSTÖDET 8 UPPDRAG OCH INSATSER 11 8.1 1992/93 (första samarbetsåret) 11 8.2 1993/94 (andra samarbetsåret) 11 8.3 1994/95 (tredje samarbetsåret) 12 8.4 1995/96 (fjärde samarbetsåret) 13 9 UTBILDNINGSINSATSERNAS RESULTAT 13 9.1 Estniska synpunkter på utbildning 14 10 MATERIELINSATSERNAS RESULTAT 15 10.1 Estniska synpunkter på biståndsmateriel 16 11 STÖD FÖR RISKANALYSER, RESULTAT 16 11.1 "Riskhänsyn ur ett samhällsperspektiv" 16 11.2 Utbildning för politiker 17 12 SPECIALINSATSER, RESULTAT 18 12.1 Stöd till räddningsstyrka i Paldiski, Harju län 18 12.2 Stöd till Väike-Maarja räddningsskola 20 12.3 APELL-seminarium 21 INRIKTNINGEN AV FORTSATT SAMARBETE 13. KUNSKAPSÖVERFÖRING OCH ERFARENHETSUTBYTE 23 BILAGOR 1 Deltagare vid utbildningar 2 Deltagare vid riskanalysseminarier 3 Politikerutbildning 4 Deltagare vid APELL-seminarium 5 Fördelning av materielstöd 6 Materiel till räddningsskolan i Väike-Maarja 7 Översatta läromedel
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Rapport Räddningstjänstavdelningen
Fler titlar av Andersson Anneli