Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försök med brandgasventilation i en liten lägenhet
Författare
Svensson Stefan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Rapport R53 - 159/96 Försök med brandgasventilation i liten lägenhet Stefan Svensson Sammanfattning Räddningsverket genomför sedan hösten 1994 ett större projekt om brandgasventilation i samband med räddningsinsats. Målet med projektet är att ge en mycket noggrann redogörelse för möjligheter, brister, problem och svårigheter samt rekommenderat tillvägagångssätt för olika metoder för brandventilation. Projektet avser också att ta fram en vetenskapligt underbyggd metodik, inklusive teorier om brandventilation, som är anpassade för fältbruk. Som ett led i detta projekt genomfördes en försöksserie i brandövningshuset vid Räddningsskolan i Revinge. Försöken avsåg därvid att i en lägenhet på plan 2 bestående av tre rum med anslutning till trapphus, dokumentera temperatur- och tryckförhållanden före, under och strax efter uppöppnande av lägenheten. Som brandkälla användes heptan i fat, med diameter 0.50 m. Fem olika insatssituationer studerades: insats genom lägenhetsdörr, stängt fönster, insats genom fönster, stängd dörr, insats genom lägenhetsdörr, öppet fönster, insats genom lägenhetsdörr, öppet fönster och övertrycksventilation, fläkten placerad utanför lägenhetsdörr, insats genom lägenhetsdörr, öppet fönster och övertrycksventilation, fläkten placerad utanför ytterdörr (trycksättning av trapphus). Dessa fem situationer provades med brand i vart och ett av de tre rummen. Totalt genomfördes 15 försök. De huvudsakliga slutsatserna är bland annat att risken för brands spridning, övertändning och därmed också för eventuellt kvarvarande människor inne i lägenheten, blir större då avståndet till ventilationsöppningen är stort. Dessutom ökar övertrycksventilering effektutvecklingen. Det uppstår därvid en viss skillnad då fläkten är placerad så att det övervägande delen är en tryckökning som verkar mot brandlägenheten, jämfört med om det är en utpräglad luftström som blåser igenom lägenheten. Tryckökning tycks ge större effektutveckling än vid verkan av luftströmmen. Vid övertrycksventilering kan rökdykare eller annan räddningspersonal påverka tryck- och strömningsbilden märkbart. Fläkttryck och brandtryck vara av motsvarande storlek under försöken (i förhållande till geometrin) och skapade därmed brandgasrörelser av motsvarande storlek, vilket gör brandgasrörelserna känsliga för störningar av olika slag. Rapporten ger också förslag till fortsatta studier, bland annat hur temperaturer, brandgasflöden och värmeeffekt/förbränningshastighet påverkas då lägenhetsrummen är placerade "parallellt" (till skillnad från de nu genomförda försöken, där lägenhetsrummen var placerade i "serie"). Dessutom borde studier genomföras för att i detalj kartlägga hur ofta kommunal räddningstjänst genomför aktiv brandgasventilation, på vilket sätt detta genomförs, vilket syftet är samt hur resultatet blir.