Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Taktisk utformning av räddningsinsatser : en simuleringsmodell
Författare
Svensson Stefan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Sammanfattning Detta arbete ingår i ett större projekt, "Brandförebyggande åtgärder som taktisk resurs under räddningsinsats", vilket är del av forskarutbildning. I rapporten beskrivs en generell modell av räddningsinsatser. Modellen består i huvudsak av två delar, en yttre del som beskriver förhållandet olycka - räddningsinsats utfall, samt en inre del som beskriver räddningsinsatsen som ett system av metoder (eller en helhet av åtgärder) och deras inbörder förhållande, i tid och rum. Modellens yttre del beskrivs med hjälp av de fem utfallsparametrar; i) antalet döda, ii) antalet skadade, iii) storleken på egendomsskadan, iv) storleken på miljöpåverkan samt v) kostnaderna för insatsen. Vidare sägs att det räddningstaktiska problemet består i att utforma räddningsinsatsen så att utfallsparametrarna minimeras, med hänsyn till den aktuella insatsen. De olika utfallsparametrarna ska därvid viktas på något sätt. Till exempel bör antalet döda normalt viktas högst medan egendomsskadan vid samma insats bör viktas lägre. Vid vissa insatser kan det vara mycket svart att vikta till exempel egendomsskadan mot miljöskadan. Viktningen kan variera, i såväl tid som rum, under en och samma räddningsinsats. Modellens inre del beskriver räddningsinsatsen som en helhet av åtgärder eller metoder. Varje sådan metod kan beskrivas i rimligt enkla termer av mål och medel. Avsikten är i första hand att använda den beskrivna modellen som ett verktyg för att genom simulering studera bland annat betydelsen av brandförebyggande åtgärder för genomförandet av räddningsinsatser. Genom simulering bör det därvid gå att prova olika taktiska lösningar och jämföra till exempel betydelsen av automatisk vattensprinkler mot räddningsstyrkans kapacitet med avseende på släckning. Tillämpning av modellen och simuleringar av modellen kan tänkas ske också inom en rad andra områden. Ett sådant område är vid utbildning, där eleven kan prova olika taktiska lösningar och jämföra resultaten från simuleringar under olika förutsättningar. Eleven skulle därefter, under vissa strikta antaganden, kunna prova och verifiera olika taktiska lösningar som provats genom simulering, vid övning. Ett annat område är vid samhällsanalyser av olika slag. Bland annat skulle man genom simulering kunna erhålla ett verktyg/underlag för dimensionering av kommunens räddningsstyrkor. Ett annat exempel på samhällsanalys, kan vara att använda simuleringen som ett verktyg i kommunens planering för hur olika områden ska bebyggas. Därvid skulle resultat erhållas, såsom vilka typer av byggnader som kan accepteras eller vilka skyddssystem som erfordras inom ett visst geografiskt område, baserat bland annat på de befintliga räddningsstyrkornas kapacitet. Modellen kan också användas som ett (mentalt) verktyg för ledning av räddningsinsatser, där ledning i huvudsak omfattas av verksamheterna planering, genomförande och uppföljning. Förhoppningen är att utifrån komplicerade stokastiska/deterministiska modeller för hur räddningsinsatser utformas, på sikt finna generella "handboksmetoder" för analytiska lösningar på taktiska problem, dvs generella, fältmässiga metoder för att lösa taktiska problem. Syftet skulle därvid vara att dels erhålla bättre kontroll över räddningsinsatsers utformning och dels förbättra resultatet (utfallet) av räddningsinsatser. Rapporten innehåller också ett exempel på hur räddningsinsatser kan simuleras, med hjälp av enkla matematiska samband.