Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandgasventilation
Författare
Svensson Stefan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Boken handlar om brandgasventilation och alla de åtgärder som kommunernas räddningsstyrkor vidtar vid bränder i byggnader, för att släppa ut värme eller brandgaser till det fria. Framförallt handlar den om vad dessa åtgärder bör baseras på och vilka konsekvenser åtgärderna får. Själva utförandet av åtgärderna behandlas endast översiktligt, eftersom dessa kan utföras på en mängd olika sätt beroende på bland annat byggnaden, brandförloppet och de tillgängliga resurserna. Det är helt enkelt svårt att säga exakt hur brandgasventilation ska gå till. Boken är i första hand avsedd att användas vid utbildning av räddningstjänstpersonal. Den omfattar grundläggande teorier och principer för brandgasventilation och för hur brandgaser sprids i byggnader och ut ur byggnader. I boken beskrivs också översiktligt hur brandgasventilation kan genomföras praktiskt och vilka problem och möjligheter som finns vid håltagning i olika typer av konstruktioner. Således har en del text om konstruktionsbränder utifrån problematiken med brandgasventilation lagts till. Mot slutet förs ett allmänt resonemang om taktik vid brandgasventilation. Boken avslutas med ett kapitel med några exempel på insatssituationer relaterade till brandgasventilation.