Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandförebyggande åtgärder som taktisk resurs vid räddningsinsats
Författare
Svensson Stefan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Under våren 1994 initierade Räddningsverket tillsammans med Institutionen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola, ett projekt med titeln "Brandförebyggande åtgärder som taktisk resurs under räddningsinsats". Syftet med projektet var att studera förutsättningarna för utformningen av räddningsinsatser med utgångspunkt i brandförebyggande åtgärder. Avsikten var därvid att eventuellt finna metoder för att utnyttja sådana åtgärder som resurs i samband med räddningsinsatser. Metoden i denna förstudie har i huvudsak varit studier av litteratur, men också av deltagande observation av såväl räddningsinsatser som av förebyggande verksamhet. I rapporten, som utgår från kommunal räddningstjänst, beskrivs områdena räddningstjänst, räddningstaktik, beslutsfattande samt brandförebyggande. Utifrån dessa områden förs en diskussion och vissa slutsatser dras, varav de viktigaste är följande. Räddningstjänstens organisation är i huvudsak uppbyggd och organiserad utifrån räddningsstyrkans storlek, dvs antal personal, samt insatstid till olika byggnader eller områden inom kommunen. Detta medför att räddningsinsatser normalt utformas med så stor räddningsstyrka som är allokerbar vid den enskilda insatsen, och att strävan för denna räddningsstyrka är att ha så kort insatstid som möjligt. De kvantitativa aspekterna dominerar således över de kvalitativa vid räddningsinsatsernas utformning. Komplexa räddningsproblem löses genom ett begränsat antal, tidigare beprövade och från enklare problem välkända lösningsmönster eller algoritmer. Räddningstjänsten har därför mycket begränsade möjligheter att lösa räddningstaktiska problem optimalt. I de fall brandförebyggande åtgärder används eller tas med i bedömningar under räddningsinsats görs även detta genom ett fåtal tidigare kända lösningsmönster eller algoritmer, dvs på ett icke-optimalt sätt. Förstudien identifierar också ett normalt samt ett alternativt betraktelsesätt på förebyggande. Centrala begrepp för dessa båda betraktelsesättet är "regler" (normalt) respektive "ingenjörsmässigt" (alternativt). Det alternativa betraktelsesättet på förebyggande ger större möjligheter att använda förebyggande åtgärder som taktisk resurs under räddningsinsatser, eftersom detta betraktelsesätt bygger på att operatören, till exempel räddningsledaren, har en viss ingenjörsvetenskaplig eller ingenjörsmässig kunskap som denne tillämpar vid såväl brandsyn eller projektering som vid räddningsinsats. Fortsatt arbete bör vara inriktat mot att lösa taktiska problem analytiskt, för att därmed öka möjligheterna för att dels lösa sådana problem optimalt och dels för att väga in brandförebyggande kunskap, och de åtgärder denna kunskap genererar, på motsvarande sätt som övriga resurser, under räddningsinsatser. Analytiska lösningar på taktiska problem bör också kunna skapa förutsättningar att finna helt nya lösningar på sådana problem. Det bör i det fortsatta arbetet också vara av stor vikt att betona och ta hänsyn till de kvalitativa aspekterna vid utformningen av räddningsinsatser. Summary in English In the beginning of 1994, the Swedish Rescue Services Agency together with the Department of Fire Safety Engineering at Lund University started a project with the title "Fire protection measures as tactical resource during fire fighting operations". The purpose of the project was to study the prerequisites for outlining of fire fighting operations with fire protection measures as a basis. The intention was, if possible, to find methods for using such measures as a resource during fire fighting operations. The method used in this pilot study is mainly studies of literature, but also participating observation of fire fighting operations as well as fire inspections. The report is based on Swedish municipal fire and rescue service, and describes the four areas: i) fire and rescue service, ii) rescue tactics, iii) decision making and vi) fire protection measures and activity. These areas are discussed in relation to each other and conclusions are drawn, of which the most important are the following. The organisation of the fire and rescue service is on the whole edified and organised from the number of personnel and the time from alarm to initial attack of the fire. This results in that fire fighting operations normally are outlined with as many personnel as possible and with the intention to bring the personnel to the fire fighting scene as fast as possible. The quantitative aspects dominates the qualitative during outlining of fire fighting operations. Complex problems during an operation are solved by using a limited number, approved and from less complex problems well known solutions. The fire and rescue service therefor have limited possibilities to optimise solutions or outlining of operations. During those operations where fire protection measures are used, this is also carried out in a similar way by using a limited number, well known solutions, that is in a non-optimised way. This pilot study also identifies a normal and an alternative way of looking at fire protection. Essential terms in these two ways are "rules" and "engineering", respectively. The alternative way of looking at fire protection gives possibilities of using fire protection engineering during fire fighting operations in a much further extent, because it is based on the knowledge of the operator (here: the commanding officer), which he or she uses during fire inspection as well as during fire fighting operations. Continued work should be aimed at solving tactical problems analytically, in order to increase the possibilities to optimise solutions of such problems and also to use the knowledge of fire protection engineering in a much further extent, as a tactical resource during fire fighting operations. Analytical solutions to tactical problems should also give prerequisites to find completely new solutions to such problems. During the continued work, it should also be pointed out the importance of implementing the qualitative aspects during outlining of fire fighting operations.