Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire Risk Evaluator : ett datorprogram för värdering av investeringar i brandskydd
Författare
Johansson Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
Rapporten, som har finansierats av BRANDFORSK, ger en introduktion till den teori som ligger till grund för hur man kan värdera en riskreduktion i form av ett monetärt värde och den förklarar också hur en investeringskalkyl för en brandskyddsinvestering kan genomföras. I en sådan kalkyl beräknas investeringens så kallade Riskjusterade kapitalvärde, vilket är ett mått på hur bra investeringen är. Ett positivt sådant kapitalvärde innebär att fördelarna med investeringen överväger nackdelarna. En stor del av rapporten behandlar hur Fire Risk Evaluator (FRE)-programmet fungerar och hur man kan använda det dels för att göra analyser av specifika investeringar, men också för att systematisera riskanalyser avseende brand för en större grupp byggnader. Rapporten behandlar också hur man kontinuerligt kan uppdatera sina analyser också på så vis kontinuerligt ”mäta” risken i en byggnad, eller i en grupp av byggnader. För den kontinuerliga uppföljningen av brandrisk kan man använda sig av information om inträffade bränder eller experter.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Johansson Henrik
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
28 s.