Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden : studie
Författare
Johansson Jonas, Arvidsson Björn, Tehler Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Kunskapsöversikt över nationell och internationell forskning inom området säkra flöden, försörjningssäkerhet och beroenden av Lunds universitet åt MSB. Totalt analyserades 394 vetenskapliga artiklar samt 15 övergripande och 25 sektorsspecifika kunskapsluckor identifierades. Området utgör inte ett specifikt forskningsområde och har starka kopplingar till skydd av samhällsviktig verksamhet.