Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kritiska beroenden, förmågebedömning och identifiering av samhällsviktig verksamhet : en studie av kommuners, länsstyrelsers och centrala myndigheters arbete med risk- och sårbarhetsanalys
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
MSB har genomfört ett studiearbete under 2011 rörande förmågebedömning, kritiska beroenden och identifiering av samhällsviktig verksamhet inom ramen för den svenska krisberedskapen. Bakgrunden var myndighetens behov av bättre kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av de nämnda områdena, för vilka ursprungligen två uppdrag formulerades. Dessa slogs senare samman till ett, beroende på de uppenbara sambanden och möjliga synergierna dem emellan. Målet med studien har varit att skapa en bild av hur de berörda aktörerna arbetar med förmågebedömning, kritiska beroenden och identifiering av samhällsviktig verksamhet. Arbetet har genomförts i form av en intervjustudie med deltagande av 15 kommuner, fem länsstyrelser och fem centrala myndigheter.