Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beroende- och konsekvensanalys, elektroniska kommunikationer : offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2007
Inom ramen för projektet Samhällskritiska beroendens inledande kartläggningsfas har KBM bedrivit kartläggningsstudier kopplat till totalt nio samhällssektorer. Sammantaget genomfördes beroende och konsekvensanalyser för nio sektorer. De sektorer eller områden som de genomfördes inom var; transporter    livsmedelsförsörjning    kommunalteknisk försörjning    inre skydd och säkerhet    hälso- och sjukvård    handel    finansiella tjänster    energi    elektroniska kommunikationer För varje sektorstudie har KBM valt ut några fokusverksamheter på grundval att de ansetts som särskilt viktiga att studera ur ett beroendeperspektiv. För varje vald fokusverksamhet har KBM dels kartlagt de beroenden som verksamheten har för att bedriva sin normalverksamhet, och dels de konsekvenser som kan inträffa i olika situationer (pandemisk influensa, omfattande elavbrott och avbrott i de elektroniska kommunikationerna). Sektorsstudierna har utgjort en utgångspunkt för det fortsatta syntesarbetet där KBM analyserat resultaten och kopplat samman dem för att skapa en övergripande bild av beroendestrukturerna. Beroende och konsekvensanalyser för de nio sektorerna finns tillgängliga i form av offentligt arbetsmaterial.