Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översikt över metoder för komplex beroendeanalys på sektoriell & tvärsektoriell nivå
Författare
Johansson Jonas, Svegrup Linn, Hassel Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015-09
Denna rapport utgör slutredovisningen av ett uppdrag som Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM) har utfört åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet med uppdraget var att genomföra en inventering av befintliga metoder för beroendeanalys på tvärsektoriell och sektoriell nivå, att genomföra en analys av MSBs behov av metodstöd, och slutligen att genomföra en utvärdering av metoderna utifrån MSBs behov. Arbetet är nära kopplat till MSBs arbete inom ramen för strategin och handlingsprogrammet för skydd av samhällsviktig verksamhet, som på ett övergripande plan syftar till att skapa ett mer resilient samhälle. De metoder som identifierades i inventeringen klassades i ett antal olika kategorier: 1) Ramverk för beskrivning och kartläggning av beroenden, 2) Empiriska metoder 3) Agentbaserade metoder, 4) Systemdynamikmetoder, 5) Input-Output metoder, 6) Infrastrukturbaserade metoder, 7) Flödesbaserade metoder och 8) Hybridmetoder. Analys av MSBs behov genomfördes genom en workshop med representanter från MSB där ett antal utvärderingskriterier beskrevs och identifierades, t.ex. i vilket beslutsskede och på vilken system- eller geografisk nivå metoden är tänkt att användas. Dessa kriterier användes sedan som underlag för utvärderingen av de olika metoderna. Den övergripande slutsatsen från uppdraget är att några metoder verkar kunna uppfylla MSBs behov, men för att tillämpa metoderna krävs i många fall omfattande datainsamling och i vissa fall ytterligare metodutveckling och metodanpassning. Framtida arbete bör fokusera på att ytterligare kartlägga och specificera MSBs behov av metodstöd. Detta för att kunna tydliggöra rekommendationer kring lämpliga metoder och arbetssätt inom området.