Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beslutsanalys och investeringskalkyler avseende brandskydd
Författare
Johansson Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2000
Att visa att en investering i brandskydd är lönsam är svårt, och en av anledningarna till detta är att det är mycket svårt att kvantifiera den säkerhetshöjning (riskreducering) som investeringen åstadkommer. Ett sätt att undersöka lönsamheten i en investering i brandskydd är att analysera denna på samma sätt som vilken annan investering som helst, d.v.s. med hjälp av en investeringskalkyl. I rapporten visas hur de negativa effekterna som en brandskyddsinvestering innebär (t.ex. kostnader för grundinvestering samt drift- och underhåll) kan analyseras tillsammans med de positiva (minskad risk) och resultera i en investeringskalkyl som kan användas vid beslut angående investeringen Resultatet från investeringskalkylen blir ett kapitalvärde som är ett mått på investeringens långsiktiga lönsamhet; endast om kapitalvärdet är positivt bör investeringen genomföras. Investeringskalkylen bygger på klassisk bayesiansk beslutsteori, vilket är anledningen till att ett kapitel i rapporten utförligt behandlar denna beslutsteori. Den bayesianska beslutsteorin har dock utsatts för kritik, något som också framgår i rapporten. Den starkaste kritiken för tillämpning inom brandskydd har att göra med hur sannolikheter anges. I en analys av en brandskyddsinvestering kan det vara mycket svårt att ange ett exakt värde för exempelvis sannolikheten att ett brandtekniskt system fungerar. I den klassiska bayesianska beslutsteorin krävs att man är villig att ange sannolikheter och konsekvenser exakt, vilket alltså kan vara svårt i tillämpningar för brandskydd - av den anledningen redovisas i rapporten även tre metoder för beslutsfattande då sannolikheter och konsekvenser inte kan anges exakt. En av dessa tre metoder används sedan, i kombination med en investeringskalkylmetod, för beräkning av den långsiktiga lönsamheten i två investeringar avseende heltäckande sprinklersystem. Kalkylerna genomfördes i byggnader som tillhör ABB respektive Avesta Sheffield. Resultatet från kalkylerna blev att kapitalvärdet för investeringen i ABB-byggnaden var 31.000 tkr och för investeringen i Avesta Sheffield-byggnaden 156.000 tkr, och eftersom ett positivt kapitalvärde innebär att investeringen bör genomföras kan investeringarna betraktas som långsiktigt lönsamma med de antaganden som gjorts i analyserna. Metoden (metoderna) som redovisas i rapporten utgör bra grund då investeringar i brandskydd skall motiveras och kan även användas för att underlätta kommunikation med personer som saknar specifik utbildning inom brandområdet. Förutsättningar finns för att metoderna kan användas vid analys av beslut angående brandskydd på ett mer rationellt och logiskt sätt än tidigare.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Johansson Henrik
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
28 s.