"UN 3077" – 128 träffar.

Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
90
UN-nr
3077
Klass
9
Fpg
III

Acenaften

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Alkoholer, C9-11

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Difenyl

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Fenantren

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Fenbutatennoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Fluoranten

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Klorhexidin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Kopparoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Krysen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Laurinsyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Mangan(II)sulfat, monohydrat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Paraffin, vax

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Pentaerytritol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Pyren

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Selenpulver

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Tributyltennfosfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Trinatriumnitrilotriacetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Zinkbromid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Zinksulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Diisononyl-1,2-bensendikarboxylat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Strontiumkromat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Blyoxidsulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Benso(a)antracen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Koppar

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Dibortrioxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Etidronsyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Mangansulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

C.I. pigment brun 24

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,2'-Ditiobis(bensoetiazol)

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-(4H)-on

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Trifenylfosfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Natriumbromid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1,2,5,6,9,10-Hexabromocyklododekan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Nonylfenylfosfit

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1-Hexadekanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Ammoniumvätekarbonat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Difenylmetanon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Järnsulfid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Zinkbis(dibutylditiokarbamat)

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4,4'-Isopropylidendifenol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4-Hydroxy-3-metoxybensaldehyd

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Dodecylfenol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Diklorisocyanursyra, natriumsalt, dihydrat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Nitrilotriättiksyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2-Fenylfenol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Zinkoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4,4'-Metylenbis(2-kloranilin)

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Koppar(II)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Koppar(II)sulfat, pentahydrat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Disulfiram

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

3-Hydroxi-5-metylisoxazol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Desmetryn

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2-(4-Morfolintio)bensotiazol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Tau-fluvalinat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Karbendazim

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1,2,4,5-Tetraklor-3-nitrobensen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Tetraklor-1,4-bensokinon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,6-Diklorbensonitril

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2-(2,4-Diklorfenoxi)propionsyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1,2-Difenylhydrazin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Koboltsulfid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Pentaklornaftalen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Triklormetyltio-1,2,5,6-tetrahydroftalimid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,4-Bis(propylamino)-6-klor-1,3,5-triazin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Alaklor

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

3,6-Diklor-2-pyridinkarboxylsyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Benomyl

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,4-Diklorfenyl-4-nitrofenyleter

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1,3-Dimetyl-3-(2-bensotiazolyl)urea

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Propyldipropyltiolkarbamat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Diisopropyltriklorallyltiokarbamat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Benso(j)fluoranten

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Benzo(b)fluoranten

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Benso(k)fluoranten

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Oxadiazon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

3-(3-Klor-4-metoxifenyl)-1,1-dimetylurea

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4-Amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5-on

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1,3-Dimetyl-1-(5-trifluormetyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)urea

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Profluralin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Kaptafol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Laurylguanidinacetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Benzisotiazolon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Cyklohexylakrylat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

3-(3,4-Diklorfenol)-1,1-dimetylurea

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Tebutiuron

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Etylpropyldinitroxylidin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Hexazinon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

3-Klor-4-nitrofenyldimetylfosfortioat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,3,6-Triklorbensoesyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

5-Nitroacenaften

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Dimepiperat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

3-Amino-1,2,4-triazol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Klorsulfuron

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Natriumtrikloracetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Metsulforonmetyl

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Diklorpropionanilid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Hexytiazox

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4-Klorfenyl-4-klorbensensulfonat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Pentaklornitrobensen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,3,6-Triklorbensenättiksyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Diklorbenzidin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4-Nitrodifenyl

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Diklorfen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Tetrametyltiuramsulfid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Bly

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

p,p'-Metoxiklor

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

N-nitrosodifenylamin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Silver

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Koboltdihydroxidpulver

med mindre än 10 % inandningsbara partiklar

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Cyklohexanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

p-Diklorbensen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Difenyleter

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Fluoren

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2-Metylnaftalen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Paranaftalen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

2,6-Bis(1,1-dimetyletyl)-4-metylfenol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Tetrabrombisfenol A

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

1-Oktadekanamin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

4-Aminodifenyl

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Hexakloretan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Dipropylnitrosamin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Klorerade paraffiner (C10-C17)

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
(3082)
Klass
-
Fpg
-

2,6-Dimetyl-4-tridecylmorfolin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
(3082)
Klass
-
Fpg
-

2-Klorallyldietylditiokarbamat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
(3082)
Klass
-
Fpg
-

1,2-Epoxi-3-(o-tolyloxi)propan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
(3082)
Klass
-
Fpg
-

Anilazin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2764)
(3077)
(2997)
(2998)
(2763)
Klass
-
Fpg
-