2,4-Bis(propylamino)-6-klor-1,3,5-triazin

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

2,4-Bis(propylamino)-6-klor-1,3,5-triazin

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Hälsofarlig (GHS08)