Trinatriumnitrilotriacetat
Ämnet är troligen cancerogent.

Märkning & ID

Anmärkning: Ämnet är troligen cancerogent.

Översikt

Ämne:

Trinatriumnitrilotriacetat

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)