4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-(4H)-on

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-(4H)-on

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)