Benso(a)antracen
Svårlöslig i varm alkohol, men löslig i de flesta andra organiska lösningsmedel.

Märkning & ID

Anmärkning: Svårlöslig i varm alkohol, men löslig i de flesta andra organiska lösningsmedel.

Översikt

Ämne:

Benso(a)antracen

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Hälsofarlig (GHS08)