3-(3,4-Diklorfenol)-1,1-dimetylurea

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

3-(3,4-Diklorfenol)-1,1-dimetylurea

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)