4-Amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5-on

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

4-Amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5-on

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)