1,3-Dimetyl-1-(5-trifluormetyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)urea

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,3-Dimetyl-1-(5-trifluormetyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)urea

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)