Koppar(II)sulfat, pentahydrat
Vid upphettning avges kristallvatten stegvis. Vid 245 °C erhålls ett vitt pulver av vattenfri kopparsulfat.

Märkning & ID

Anmärkning: Vid upphettning avges kristallvatten stegvis. Vid 245 °C erhålls ett vitt pulver av vattenfri kopparsulfat.

Översikt

Ämne:

Koppar(II)sulfat, pentahydrat

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)