Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Cost of Illness : teoretisk genomgång : NCO 2008:4
Författare
Olofsson Sara
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2008
I denna rapport, som tagits fram av Karlstads Universitet på uppdrag av Räddningsverket, görs en genomgång av metodiken för cost of illness-studier och även av den kritik som finns mot metoden. Cost of illness (COI) är en metod som används för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av sjukdomar och olyckor. Under den senaste tiden har metoden blivit alltmer populär och används i stor utsträckning i bl.a. Sverige, USA och Australien. Syftet med COI-studier är beskrivande, exempelvis för att jämföra samhällets börda av en viss olyckstyp vid olika tidpunkter eller för att försöka förklara utvecklingen över tid. Skattningar av COI kan också vara intressanta för att göra jämförelser vid samma tidpunkt mellan olika länder eller för att beskriva potentiella kostnadsbesparingar. För att vara jämförbara måste dock beräkningarna baseras på samma metodik. Ett syfte med denna rapport är att den ska kunna utgöra ett ramverk för COI-beräkningar och därigenom främja jämförbarheten mellan olika studier. Räddningsverket/NCO avser att under perioden hösten 2008-2009/10 ge ut en serie av rapporter som går igenom de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår till följd av olika olyckstyper. Denna rapport redogör för metodiken som används i kommande beräkningar och inleder därmed den planerade serien.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie NCO
Fler titlar av Olofsson Sara