Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Äldres skador i Sverige : äldreskadeatlas med data och trender på nationell, läns-, kommungrupps- och kommunnivå 1987-2001 : NCO 2003:3
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2003
Äldreskadeatlasen syftar till att överskådligt med kartor, tabeller och diagram visa på olika skadetyper, diagnosen höftledsfraktur samt geografiska skillnader och likheter av fördelningen av äldres skador till följd av olycksfall, självtillfogade handlingar eller våld. Både dödliga skador och skador som krävt inläggning på sjukhus redovisas. Avsikten är också att öka medvetenheten om skaderegistrens existens och vilka möjligheter som finns att använda skadestatistik som planeringsunderlag för förebyggande åtgärder på kommun-, läns- och nationell nivå eller inom vissa samhällssektorer till exempel trafik. Atlasen är också tänkt att stimulera till frågor och diskussioner, som i sin tur leder till handling för att förbättra de äldres situation. En översiktlig sammanfattning har skett av svenska och internationella fakta och erfarenheter av problemområdet äldres säkerhet samt vilka möjligheter som finns att främja säkerheten och att förebygga skador bland äldre. Det finns ett antal vetenskapliga studier som visar på positiva effekter av skadeförebyggande arbete bland äldre, blanda annat hur antalet fallolyckor har minskat och därmed även antalet höftledsfrakturer. Denna skadeatlas är en del i en serie om tre. Den omfattar äldre personer (65 år och äldre) och togs fram av Räddningsverket (NCO). Den andra skadeatlasen omfattar barn och ungdomar (0 till 20 år) och har tagits fram av Karolinska Institutets institution för folkhälsovetenskap på uppdrag av Barnsäkerhetsdelegationen. Den tredje atlasen hanterar åldersgruppen däremellan (20 till 64 år) och daterar dessutom upp de båda tidigare utgivna skadeatlaserna, i bifogad CD-skiva.