Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandförsök med sprängram samt övertrycksventilation
Författare
Svensson Stefan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Räddningsverket genomför sedan hösten 1994 ett större projekt om brandgasventilation i samband med räddningsinsats. Räddningsverket utförde som ett led i detta projekt vissa brandförsök i ett trevåningshus i betong och tegel, med källare, vind och uppstolpat trätak. Syftet med försöken var i huvudsak att prova sprängramen mot brand i byggnad under kontrollerade former, att studera effekterna av naturlig (termisk) brandventilation samt övertrycksventilation, att finna underlag, dvs väsentliga och mätbara variabler, inför fortsatta försök med brandventilation, samt att prova formerna för fortsatta försök med brandventilation. De båda försöken gav kunskaper som sedermera har visat sig vara värdefulla vid planering och genomförande av fortsatta försök inom ramarna för projektet Metoder och teknik för brandventilation.