Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Resultatfaktablad Sårbara och resursstarka - äldre personer vid risk och kris
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Äldre personer kan vara riskutsatta utifrån en nedsatt förmåga att hantera kriser jämfört med andra åldersgrupper. Samtidigt kan deras livserfarenhet och kunskaper bidra till att de är väl rustade för kriser. Resultatet från detta projekt visar att äldre i stor utsträckning är benägna att följa myndigheternas rekommendationer men att de är känsliga för motsägelsefulla budskap.