Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fördjupad olycksundersökning : Brand i byggnad
Författare
Lundqvist, Magnus
Utgivare
Umeå kommun
Utgivningsår
2008
Under julhelgen eldhärjades ett stort flerfamiljshus på Ålidhem i Umeå, byggnaden blev totalskadad. Branden fick en snabb spridning över vinden och spred sig senare ned till underliggande lägenheter via ytterväggarna. Bidragande orsaker till brandspridningen var att vinden på byggnaden helt saknade avskiljningar, isoleringen på vinden bestod av spån och att ytterväggarna var utförda i brännbart material med en luftspalt som saknade avskärning i bjälklagen. Begränsad räddningsledning på plats och en stab som initierades långt efter brandstarten är några brister som är viktiga erfarenheter för brandförsvaret att dra lärdom av inför framtiden. Olycksundersökningen avser att beskriva olycksförloppet och brandförsvarets insats. Orsaken till olyckan behandlas i de brandorsaksutredningar som genomförts av Brandförvaret Umeå, Polismyndigheten i Västerbottens län och de drabbade försäkringsbolagen. Orsaken kommer inte att undersökas närmare i denna rapport. Som underlag har dokumentation och intervjuer använts. Dokumentationer är allt från brandförsvarets insatsrapporter, ärendekopior från SOS Alarm, bygglovshandlingar, bild- och videoupptagningar och skrivna redogörelser från insatt personal. Intervjuer har genomförts med några av de befäl och rökdykare som tjänstgjorde under insatsen. På grund av undersökningens begränsning i omfattning har inte all personal intervjuats.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Lundqvist, Magnus