Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Färjeterminalen Kapellskärs Hamn
Författare
Lundqvist Magnus, Nylander Mikael, Risberg Andersson Matts, Wiberg Mårten
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
Denna rapport syftar till att dokumentera och utvärdera terminalbyggnadens befintliga brandskydd ur ett personsäkerhetsperspektiv. Två brandscenarion har studerats samt ett scenario av yttre hot från en olycka med farligt gods. Utredningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar och simuleringar i CFAST för brandscenariona samt simuleringar i BfK för scenariot med farligt gods. Utrymningsscenariona har simulerats i datorprogrammet SIMULEX.