Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stockholms stads krisledning : och brandförsvarets inre stab vid en extraordinär händelse
Författare
Widlund David
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2002
I en del kommuner och räddningstjänster i Sverige pågår ett arbete med hur organisationen skall se ut för att hantera en extraordinär händelse men de flesta har inte avslutat arbetet. I detta projekt har en studie gjorts av tidigare större olyckor för att ta fram ett förslag till struktur för den kommunala krisledningen samt för räddningstjänstens inre ledning. De olyckor som studerats är branden på makedoniska föreningen i Göteborg, översvämningen i Arvika, kabelbränderna i Stockholm och terrorattacken mot World Trade Center. De gemensamma bristande faktorer som framkommit från olyckorna är: • Samverkan med andra organisationer • Intern och extern information • Uthållighet i stabsarbete I rapporten presenteras förslag till hur räddningstjänstens inre stab kan utvecklas samt hur Stockholms stads krisledningsorganisation organisatoriskt kan vara uppbyggd. Förslagen grundar sig på de studier av olyckor som gjorts samt på intervjuer med personal från räddningstjänster, myndigheter och förvaltningar Summary In managing exceptional events, an effort to organize Swedish municipalities and Rescue Services in terms of shape and structure is currently in progress. However, these efforts are in most cases yet to be finalized. This report contains an analysis of several major accidents with the purpose of producing a proposal to a certain a correct organizational structure that may be adapted for both Municipal Crisis management and the central management of all rescue services. The accidents analyzed are: the fire at the Macedonian Club in Gothenburg, the floods in Arvika, the cable fires in Stockholm and looking outside of Sweden, the attacks on New York's World Trade Center. Common traits studied are: • Inter-organizational co-operation. • Internal and external information sharing. • Endurance of personal in managing headquarter activities In the report, proposals are presented concerning the various ways in which the central management of the rescue services can be further developed, including a proposal on how the crisis management organization of the city of Stockholm may be structured. These proposals are based on the above mentioned studies of accidents as well as interviews of staff from rescue services, authorities and public administrations.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Widlund David