Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Verifiering, kontroll och dokumentation vid brandteknisk projektering
Författare
Lundin Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2001
Om en byggnads brandskydd utformas med andra lösningar och metoder än vad kraven och de allmänna råden i BBR innebär, frångås en så kallad förenklad dimensionering och analytisk dimensionering blir aktuell. Detta sker ofta genom ett tekniskt byte, där en förändring av brandskyddet sker genom att en eller flera skyddsåtgärder byts ut. Vid analytisk dimensionering måste projektören uttryckligen visa att kraven på brandsäkerhet uppfylls. Det är då motiverat att betydligt högre krav ställs på både verifiering, kontroll och dokumentation jämfört med förenklad dimensionering. Vilken omfattningen som är nödvändig varierar från fall till fall. Med analytisk dimensionering avses även provning och en kombination av provning och beräkning. I Brandforskprojektet ”Förtydligad metodik för brandteknisk projektering” har en rad brandskyddsdokumentationer där analytisk dimensionering använts studerats. Slutsatserna från studien är oroväckande. Den visar på allvarliga brister vid verifiering förekommer och att dessa brister inte uppmärksammats vid kontroll. Exempel på brister är otillräcklig dokumentation för att bedöma effekten på säkerheten, att andra egenskaper än skyddsåtgärdernas funktion förbises, att s.k. vedertagen praxis används på ett felaktigt sätt, att projektören bortser från andra egenskapskrav än personsäkerhet, mm. För att komma tillrätta med dessa problem krävs tydligare riktlinjer för vad som behöver verifieras. Det innebär i sin tur att kriterier för hur utvärdering av en analytiskt dimensionerad lösning bör ske måste utarbetas. Dessutom bör projektören tillhandahållas en struktur till krav på dokumentation, verifiering och kontroll vid analytisk dimensionering. I rapporten presenteras en kvalitativ analysmetod för att identifiera verifieringsbehovet. Användning av metoden resulterar i att omfattning av verifiering klargörs, som i sin tur utgör ett nödvändigt underlag för att bedöma hur verifieringen skall ske och vilken strategi som krävs vid hantering av osäkerheterna i beräkningarna. Val av verifieringsmetod påverkas också av hur hantering av osäkerheter sker. För att kraven på säkerhet skall kunna efterlevas måste de osäkerheter som kan påverka säkerheten hanteras på ett tillfredsställande sätt och att det redovisas hur detta har gjorts. Vid analys av verifieringsbehovet studeras förändringen av brandskyddet med avseende på följande faktorer: • Brandskyddets uppbyggnad (med utgångspunkt från rubriker i BBR) • Syftet med kraven på brandskydd (utifrån egenskapskraven i BVF) • Brandskyddets egenskaper • Hantering av osäkerheter En otillräcklig verifiering innebär en risk för att byggnadens utförande inte är tillfredsställande, då kraven i byggreglerna inte uppfyllts, fast dokumentationen ger sken av att säkerheten är acceptabel. Att flera egenskapskrav påverkas vid en förändring av brandskyddsstrategin riskerar att förbises om inte verifieringsbehovet struktureras på ett bra sätt. Rapporten leder inte till en bedömning av hur komplicerade beräkningar, kvalitativt resonemang eller provning måste vara för att visa att målen i BBR verkligen är uppfyllda.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Lundin Johan