Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Parameterstudie av Fire Demand Model
Författare
Bengtsson Lars-Göran, Lundin Johan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Institutionen för brandteknik i Lund har på uppdrag av Statens Räddningsverk åtagit sig att utreda datorprogrammet Fire Demand Model. Fire Demand Model bygger på en enzonsmodell, och programmet beräknar släckvattenbehovet vid övertända bränder. I programmet finns möjlighet att variera flera olika parametrar, tex vertikala öppningar och takventilation. Målet med analysen är att utvärdera programmets giltighet utifrån datorsimuleringar och fullskaleexperiment. Utredningen har delats in i tre olika faser och rapporten beskriver den första fasen. Fas 1 omfattar en känslighetsanalys av de parametrar, som programmet använder för att simulera scenariona. Resultaten från analysen ligger till grund för de experiment, som kommer att utföras under fas 2. Resurserna medger ett begränsat antal experiment, vilket medför att endast de parametrar, som har stor påverkan på resultaten kommer att undersökas. I fas 3 kommer simuleringarna och experimenten att sammanställas. Under analysen har vi kommit fram till att följande parametrar bör utvärderas experimentellt: droppstorlek takventilation vertikala öppningar bränslearea Följande försöksserier föreslås: A. vertikal dörröppning B. vertikal dörröppning och varierad bränsleyta C. vertikal fönsteröppning D. vertikal dörröppning och horisontell taklucka