Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beräkningsmodeller för övertändning och förbränningsprodukter : en utvärdering
Författare
Edstam Anders, Söderström Peter
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1998
Följande rapport är resultatet av ett elevarbete vid brandingenjörslinjen vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten behandlar metoder för att räkna på om ett brandgaslager är antändbart eller ej (Beylers handräkningsmodell), övertändning (Flashover A1) samt metoder för att bestämma brandgaslagrets sammansättning av förbränningsprodukter (handberäkningsekvationer och CFAST). Syftet med arbetet har varit att utreda de undersökta modellernas giltighet vid olika förhållanden och därigenom få vetskap om hur indata tillmodellerna bäst skapas.