Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Typhus : Delrapport avseende arbetsplatsbebyggelsens byggnadstyper och förekomst samt förslag till ny typhusindelning
Författare
Dellgar U, Liljegren K.
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1993-04-01
Rapporten utgör en första del i en systematisk kartläggning av arbetsplatsbebyggelse i Sverige. Förutsättningar som styr planering, lokalisering, utformning och byggnadsteknisk utveckling har studerats. Förslag till kategorisering av byggnader samt fortsatt inventering beskrivs. Vissa ansatser har gjorts för att kategorisera verksamheter bl.a. vad avser byggnadskrav, besöksfrekvens och antal sysselsatta. Statistiska uppgifter angående antalet verksamma per bruttoarea, fördelningen av antalet förvärvsarbetande på näringsgrenar samt den procentuella fördelningen på och inom länsgrupper redovisas. I rapporten föreslås också en sammanslagen typhuskatalog för all bebyggelse. Förslaget innefattar också en kodbeteckning för typhus som utgår från byggnadernas tekniska egenskaper.