Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatsplan för olycka med svaveldioxid i Umeå : ett typexempel på insatsplan för stor kemikalieolycka
Författare
Eriksson Håkan, Östlund Henrik
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2003
Sammanfattning Stora olyckor med kemikalier är relativt ovanliga, vilket har till följd att räddningstjänstens erfarenheter från dylika olyckor är begränsade. En genomarbetad plan kan bli det beslutsstöd för kemikalieolyckor som ersätter de erfarenheter räddningstjänsten normalt har från mer frekventa olyckor – exempelvis bränder och trafikolyckor. Föreliggande dokument är avsett att tjäna som stöd för landets räddningstjänster vid insatsplanering för stora kemikalieolyckor. Inledningsvis ges en bakgrund till varför insatsplaneringen bör genomföras. Huvuddelen av dokumentet består av ett exempel på en plan för insats vid en svaveldioxidolycka på genomfartslederna i Umeå. Exemplet kan i valda delar eller i sin helhet tjäna som grund för andra kommuners planering. Abstract Major accidents involving chemicals are relatively rare, which results in a lack of experience for the rescue services from that type of accidents. A thorough plan can be the support for decision-making in such an emergency that replaces the experience they normally have from more frequent accidents – e.g. fires and traffic accidents. This document is aiming to be a support for the rescue services when planning for major chemical accidents. First there is a background giving the arguments for a thorough planning. The main part of the document is an example of a plan made for the rescue service in Umeå, on how to deal with an accidental release from a transport of sulphur dioxide on the main roads through the city. The example can in chosen parts or in the whole serve as a starting-point for other rescue services planning.