Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tryckluftsnäts lämplighet till tryckluftsmasker Undersökning vid olika industrier
Författare
Sundqvist R
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1982-02
Med avsikt att undersöka i vilken omfattning tryckluftmatade andningsskydd försörjs med förorenad luft, har tryckluften hos 25 industrier undersökts. Oljedimma i gas- och aerosolfas, kolmonoxid och relativ fuktighet har undersökts. Effekten av olika filter har också studerats. Med oljefria kompressorer erhålls i regel mycket bra andningsluft. Luften från oljesmorda kompressorer är däremot av skiftande kvalite. De flesta av de undersökta tryckluftsystemen har dock halter av oljedimma som klart ligger under det gällande hygieniska gränsvärdet. En del av de filter som används fungerar mindre bra. Några har dock visat sig vara bemängda med olja och anrikat tryckluften med oljedimma. Kolmonoxid har inte kunnat påvisas från någon av de undersökta kompressorerna. Placeringen av kompressorns luftintag måste beaktas när luften skall användas till andningsskydd.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Sundqvist R