Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En översiktlig sammanställning av data från genomförda utredningar av översvämningar : insamlade enligt förordning om översvämningsrisker (2009:956), perioden 2014-2020
Författare
Cervinus Ulf
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Publikationen är en förenklad sammanställning av de översvämningsutredningar som är gjorda med anledning av EU:s översvämningsdirektiv. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande i takt med antalet inkomna utredningar. Vad direktivet innebär framgår av texten nedan. Fullständiga rapporter finns via länksamling under kapitlet ”Referenslitteratur”.