Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning : Brand i byggnad, villa
Författare
Millbourn, Melissa
Utgivare
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår
2010
En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Datainsamling har gjorts genom intervju med räddningstjänstpersonal, villaägare samt elektriker. Information har också inhämtats från Statens kriminaltekniska laboratorium. Besök på platsen gjordes måndagen den 19/12-2010. Räddningstjänsten kan inte fastställa varför branden startade. En glappkonakt är en vanlig brandstiftare men i det aktuella fallet var belastningen på slingan för låg för att en glapp-kontakt skulle kunna orsaka gnistor. Överledningsskadan på ljusstakens ledare är en möjlig brandstiftare. Överledning har i så fall skett mellan fas- och nolledare, innan belastningen (ljusstaken). Under denna omständighet kan strömmen bli väldigt hög, under en kort period, innan säkringen hinner att lösa ut. Eftersom strömmen går mellan fasledaren och nolledaren, löser jordfelsbrytaren inte ut. För att denna teori ska vara möjlig krävs att ljusstakens ledare blivit klämd så att isoleringen runt metalledarna har försvagats. Teorin som beskrivs är väldigt ovanlig hos vanliga ”rumssladdar”. Orsaken går dock inte att utesluta.