Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av olycksutredningsmetoder tillämpade på anlagda bränder i skolor
Författare
Espenrud, Simon, Johansson, Joel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Eftersom antalet olycksutredningsmetoder är väldigt stort gjordes inledningsvis en litteraturstudie av den vetenskapliga litteraturen på området för att ta reda på vilka de vanligaste och mest accepterade metoderna är. Efter litteraturstudien gjordes ett urval utifrån fyra kriterier för att reducera antalet, och de metoder som undersöks i arbetet är Accident Evolution and Barrier function method (AEB), avvikelseutredning, Events and Causal Factors Charting and Analysis (ECFCA), felträdsanalys samt händelseträdsanalys. Metoderna tillämpades sedan på tre i Sverige anlagda skolbränder, som valdes ut från tre kriterier. Därefter gjordes en analys baserad på resultaten från tillämpningen och de olika metoderna analyserades med avseende på hur de beskriver brandförloppet, hur de hanterar parallella händelser, om de behandlar icke-tekniska faktorer, om de resulterar i förslag eller åtgärder och hur den tillgängliga informationen påverkar resultatet. Genom analysen möjliggjordes därmed en komparation. Till sist fördes en diskussion om respektive olycksutredningsmetod.