Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsäkerhetsanalys : en studie av kulvert och källarsystem
Författare
Jakobsson Stellan, Thuresson Kenny
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Efter nya lagen Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, har ett system utvecklats för kontroll, redovisning och uppföljning av brandsäkerheten av objektinnehavarens anläggningar i Sverige. En brist som uppmärksammats vid denna kontroll är brandsäkerheten i kulvertsystemen på de utvärderade anläggningarna. På objektet finns två stora anläggningar, en i nordöst och en i sydväst, belägna ett hundratal meter ifrån varandra. Dessa binds samman med en underjordisk gångtunnel som dagligen nyttjas av personal som rör sig mellan anläggningarna. Gångtunneln fortsätter även igenom hela den nordöstra anläggningens källarsystem, kallas då gångkorridoren, och binder på så sätt samman dess byggnader. Under denna gångkorridor finns en kabelkulvert som följer det nordöstra källarsystemets utsträckning. Under tidens gång har ventilationssystemet modifierats och andra ombyggnationer har gjorts i anläggningarna för att dessa skall klara dagens verksamheter. Dock har källarsystemen och kulvertsystemen underprioriterats i dessa perspektiv. I källarsystemen, i anslutning till kulvertsystemen, finns vissa verksamheter som kan skadas och på andra sätt påverkas vid händelse av brand. Utvärderingen behandlar risker och brister i brandsäkerheten rörande kulvertsystemen, med angränsande källarutrymmen. Det som beaktas i rapporten är ventilationens påverkan, huruvida brandcellsgränserna kommer att hållas, om en spridning kommer att ske och vilka möjligheter räddningstjänsten har för att bekämpa en brand. I den mån det är möjligt har åtgärder och förslag till bättre lösningar getts för att uppnå en tillfredsställande brandsäkerhet.