Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Datorsimulering av brandventilation
Författare
Karlsson Björn, Stenblom Lars-Göran
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1996
Den här rapporten ingår som del i Räddningsverkets projekt "Metoder och Teknik för Brandventilation". Syftet med denna studie är att skapa ett underlag för brandventilationsförsök i ett brandövningshus (ett så kallat "Luleåhus"). I denna studie har en mycket omfattande känslighetsanalys gjorts där effekterna av vind, springor, syrehalt, fläktar, tak- och ytmaterial, vertikal eller horisontell ventilation samt byggnadens rumsgeometri kontrollerades. Känslighetsanalysen låg sedan till grunden för hur och med vilken indata som scenarier kom att simuleras. Därefter valdes nio scenarion som simulerades. Brandeffektema 500,1000 och 2000 kW simulerades vardera i rum 1, 2 och 3. I samtliga simuleringar öppnades dörrar och fönster efter 600 sekunder. Detta med tanke på att brandförsvaret antogs komma till platsen efter cirka 10 minuter. Resultatet av simuleringarna, dels av känslighetsanalysen och dels av scenariema, är att fläktar inte går att simulera på ett tillfredsställande sätt i CFAST. Vid de praktiska experimenten i Revinge bör det anordnas med tryckavlastning då det kan bli fråga om brandgasexplosion då brandeffekten överstiger 1000 kW. Då experimenten genomförs bör även kompletterande simuleringar utföras så att hänsyn tas till de förhållanden som råder för tillfället. Under hösten 1995 kommer det att utges en ny uppdaterad version av CFAST som kommer att kunna simulera fläktar och med andra ord blir det då möjligt att komplettera de simuleringar som är gjorda i den här studien. Summary This report is a part of a major project on smoke and fire ventilation. The purpose with this report was to form a theoretical basis for live fire tests on smoke and fire ventilation in a fire fighters training facility. In this work a very extensive sensitivityanalysis was conducted, where the effects of wind, openings, level of oxygen, ceiling- and wallmaterials, vertical ventilation, horizontal ventilation and the geometry were tested in CFAST. The sensitivityanalysis became the basis for the scenarios which were to be simulated. Nine scenarios were chosen to be simulated. The rates of heat release 500,1000 and 2000 kW were simulated in each of the rooms 1, 2 and 3. In all of the scenarios doors and windows were opened after 600 seconds, in order to imitate the arrival of the fire brigade and their actions. The results from the simulations show that positive pressure ventilation not can be simulated with CFAST satisfactory. During the live fire tests, pressure relief should be arranged, since deflagration could occur when the rate of heat release exceeds 1000 kW. During the live fire tests complementary simulations should be conducted in order to investigate the conditions at the site. Some time during fall of 1995 a new version of CFAST are to be released. This version will be able to simulate fans which should make the simulations in his work, with positive pressure ventilation, possible.