Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Luftsluss : Inpassering till skyddsrum i C-miljö
Författare
Kjellman Magnus
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1993
Funktionen hos den monterbara luftslussen till skyddsrum har provats. Olika användningssituationer och C-miljöer har använts för att studera om utformningen av lustslussen eller instruktionerna til denna behöver justeras. Proven genomfördes i ett tvådelat skyddsrum där den ena delen fick vara skyddsrum och den andra användes till att simulera C-miljö. Totalt medverkade ett 70-tal personer som försökspersoner. Utslussning från skyddsrummet ger inte upphov till några större risker för de skyddssökande. Vid inslussningen är däremot riskerna betydligt större. I en miljö med drivande gasmoln är det bl a fickor där luften inte omsätts under väntetiden i luftslussen som är orsaken till bristerna funktionen. Vid vätskeformiga C-strids-medel är det riskerna att få C-stridsmedel på kläder och hud som är det största problemet. Resultaten visar att utformningen av luftslussen kan förbättras på en del punkter, t ex vad gäller tätheten mot omgivande konstruktionsdelar. Instruktionerna till hur luftslussen ska användas har också brister, bl a saknas instruktioner för hur dörrvakten ska agera.