Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transporttelematik farligt gods
Författare
Lindqvist Hans
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Den allt snabbare utvecklingen inom transporttelematik på farligt godsområdet kräver att Räddningsverket följer upp och ser vart utvecklingen är på väg. I och med att transportbranschen allt mer integrerar elektronisk handel i sina system finns det anledning att se om reglerna kring transporterna av farligt gods kan anpassas till den nya teknik detta nu innebär. Syftet med rapporten är att redovisa nuläget vad beträffar användningen av transporttelematik inom området farligt gods. I rapporten redovisas visioner från räddningstjänsten, tillsynsmyndigheter, Räddningsverket och SOS Alarm. Avslutningsvis görs en enkel analys om visionerna kan genomföras med dagens teknik. När det gäller befintliga system för transporthantering kan det sägas att de som finns hos transportföretag är likartade även om de när det gäller fordonsdatorer och mobil kommunikation är olika långt utvecklade. Ofta är det fråga om egenutvecklade system där funktioner för EDI och mobil kommunikation byggts på. I många fall är den mobila funktionen under utprovning just nu. Godsdeklaration, avsändarintyg och transportkort förväntas bli ersatta av elektronisk information i framtiden. Räddningsverkets målsättning är att säkerhetsnivån inte ska minskas med ett sådant förfarande. Vidare finns en vision om att alarmering vid olycka med farligt gods ska kunna effektiviseras med system för positionering och lastinnehåll. Verket har även en vision att genom de nya systemen för elektronisk information erhålla bättre statistik över transporter av farligt gods. Vidare bör transportörerna få stöd av systemen så att de väljer lämpliga vägar för transport av farligt gods. Upprättande av funktionsmål för systemen angående farligt gods är därför viktigt för Räddningsverket. Tillsynsmyndigheternas vision är att man vill kunna nå elektroniskt lagrad informationen om transporter av farligt gods på ett ställe. Även om data finns fördelade på flera olika databaser skall användaren uppleva att han arbetar med ett enda verktyg vid tillsyn och kontroll. Räddningstjänsten anser att ett system skall kunna fungera som stöd så att rätt mängd av korrekt information finns tillgänglig vid utryckning till en olycka med farligt gods inblandat. SOS Alarms vision är att alarmering av olycka skall kunna ske automatiskt från fordon utrustade med fordonsdatorer och vid larm anges om farligt gods ingår i godset. Alternativt sker alarmeringen via 112 och registreringsnummer på fordon är till grund för identifiering av godset. SOS Alarm förmedlar information till räddningstjänsten. En övergripande lösning av visionerna bygger på att användarna av systemet skall ha tillgång till relevant information som finns lagrad i olika register. Användaren skall uppleva att informationen finns samlad på ett ställe medan data i realiteten egentligen kan vara fördelade till olika register och platser. Den utförda analysen sammanfattas i följande punkter: Den tekniska plattformen finns hos de olika aktörerna, dock i olika mognadsgrad och i olika utvecklingsfas. Det finns intresse av att vidareutveckla system så att pappersdokument kan ersättas med elektroniska motsvarigheter. Visionerna är olika, men informationsbehovet för att realisera visionerna är likvärdigt. Teknikutvecklingen på området erbjuder möjlighet att realisera visionerna, åtminstone inom vissa ramar. Vissa informationsbanker finns idag, andra måste realiseras. Slutsatsen blir att visionerna kan realiserat med användning av teknik som finns idag. En övergripande systemlösning kan se ut som följande lösningsskiss. De olika typerna av information är lagrad på olika ställen och beroende på informationens art har de olika aktörerna rättighet att fa tillgång till den. Informationen kan vara fördelad mellan databaserna på ett annat sätt än vad skissen visar men huvudprincipen är här att data finns elektroniskt lagrade.