Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planering för säkerhet : Utveckling av olycksförebyggande verksamhet på lokal nivå
Författare
Rosenberg Tommy, Johansson Ingrid, Weissglas Gösta
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Universitetet i Göteborg, Universitetet i Umeå
Utgivningsår
1998
Idag saknas metodik för och empiriska studier över systematisk olycksprevention på lokal nivå. Syftet med projektet är därför att med hjälp av fallstudier i Eskilstuna, Umeå och Kungälvs kommun studera arbetet med att förebygga olyckor på lokal nivå, visa på möjligheter och hinder för ett olycksförebyggande arbetssätt, identifiera dynamiska samverkande faktorer som påverkar den kommunala riskbilden, undersöka om och hur erfarenhetsåterföring sker, identifiera bakomliggande orsaker till några olyckstyper samt peka på områden för förbättringar och fortsatt forskning. Studiens övergripande frågeställning har varit hur kunskapen om inträffade olyckor och hur olycksprevention kan integreras i den kommunala planeringsprocessen, särskilt med avseende på arbetet med Översiktsplanen. Följande forskningsfrågor låg till grund för delstudien i Eskilstuna kommun. Vad innebär olycksförebyggande åtgärder i ett samhällsperspektiv när det gäller bränder? Vilka är bakomliggande faktorer och orsaker till bränder? Vad innebär en övergång från händelseorientering till systematisk olycksprevention för utvecklingen av det kommunala arbetet och minskningen av bränder i en kommun? Delstudien visar på att det finns ett stort behov av utbildning av såväl beslutsfattare som funktionsansvariga på lokal nivå samt för allmänheten. Det finns behov av ökad samsyn och samverkan internt och externt i det olycksförebyggande arbetet mellan räddningstjänst, miljö- och hälsa, fysik planering, skola, sociala, industri, m fl. Återkoppling av erfarenheter och kunskaper om orsaker till olyckor och dynamiska faktorer saknas i stor utsträckning. Tydliga och mätbara mål, baserade på lokala förutsättningar, behövs för att inrikta arbetet. För att öka kunskaperna och förbättra det olycksförebyggande arbetet behövs: goda kunskaper om riskkällor och deras förmåga att skada, människor och naturens sårbarhet, kunskaper om bakomliggande orsaker till bränder, utbildning i olycksprevention och ytterligare metodutveckling. Tung och farlig godstrafik är i fokus för delstudien i Umeå kommun. Transporter av petroleumprodukter och industrikemikalier passerar staden i stor omfattning, samtidigt som infrastrukturen byggs ut. Noder i det nya trafiksystemet, särskilt sådana dit kommersiella aktiviteter som externa köpcentra förläggs, tenderar att utvecklas till miljöer med latenta risker. Översiktsplanen (ÖPL) innehåller breda och analyser av hela den lokala samhällsutvecklingen. Studien visar att det är väsentligt att tidigt identifiera utvecklingsdrag som kan resultera i olyckor. I ett fortsatt forskningsprogram skulle det vara av stort värde att aktivt följa planeringsverksamheten i ett antal kommuner av olika storlek och inre struktur, och därvid systematiskt analysera sektorsvisa utvecklingsdrag för att identifiera och därmed också undanröja risken för negativa effekter av var för sig harmlösa beslut om kommunal utveckling. Det övergripande syftet med delstudien i Kungälvs kommun är att, erhålla underlag till modell- och metodutveckling för hur ett förvaltningsövergripande olycksförebyggande arbete kan bedrivas på kommunal nivå, med särskild inriktning på samhällsplaneringens fysiska aspekter. Delstudien konstaterar att kopplingen mellan räddningstjänsten och de planerande förvaltningarna var svagt. Samarbetet var i stort sett händelseorienterat. Intresse och tankar fanns dock hos räddningstjänst och planeringskontor för att etablera ett kontinuerligt samarbete kring det förebyggande olycks/säkerhetsarbetet. Resultaten från delstudien visar på att Översiktsplanen är ett lärnpligt planinstrument för att initiera ett förvaltningsövergripande systematiskt olycksförebyggande arbete. För att integrationsprocessen skall gå vidare krävs en utveckling av samarbetet mellan förvaltningarna och en metodutveckling av hur kunskapsunderlaget skall insamlas och analyseras. F n föreligger det en brist på samordning av kunskapsunderlaget kring olyckorna i kommunen. Erfarenheterna från fallstudien i Kungälv är ytterst begränsade och kräver fördjupning. Det krävs studier över längre tid för att utarbeta och testa modeller och metoder för hur ett för kommunen övergripande och systematiskt olycksförebyggande arbete kan utvecklas ytterligare.