Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tankrengöring och dess påverkan på havsmiljön
Författare
Hassellöv Ida-Maja, Lunde Hermansson Anna
Utgivare
Havsmiljöinstitutet
Utgivningsår
2020
Den här rapporten är framtagen av forskare vid Chalmers tekniska högskola, aktiva inom Havsmiljöinstitutets sjöfartgrupp. Sjöfartsgruppens mål är att bidra till ökad kunskap om sjöfartens påverkan på havsmiljön samt bidra med underlag till möjliga åtgärder för att minska belastningen från sjöfarten. Tankrengöring utgör en av de minst utforskade typerna av miljöpåverkan från sjöfart och det finns ingen samlad statistik att tillgå rörande vilka ämnen som släpps ut, i vilka koncentrationer och i hur stora volymer. Det finns inte heller någon samlad dokumentation kring var och när tankrengöring utförs. Samtidigt kan tankrengöring utgöra en potentiellt betydande belastning på havsmiljön. Bakgrunden till uppdraget var därför behovet av samlad kunskap rörande tankrengöring ur ett havsmiljöförvaltningsperspektiv. Rapporten är gjord på uppdrag och finansierad av Havs- och vattenmyndigheten.