Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart
Författare
Hassellöv Ida-Maja, Larsson Kjell, Sundblad Eva-Lotta
Utgivare
Havsmiljöinstitutet
Utgivningsår
2019
Den här rapporten är framtagen av Havsmiljöinstitutet på uppdrag och delvis finansierad av Miljömålsberedningen. Bakgrunden är att Miljömålsberedningen ska föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Sedan tidigare har Sverige en strategi för att reducera klimatpåverkan av godstransporter på svenska vägnätet genom att godstransporter flyttas till sjöfart. Sjötransporter kan vara mycket energieffektiva, men effekterna på havsmiljön har inte fått samma uppmärksamhet. Uppdraget till Havsmiljöinstitutet var att ”ta fram en rapport som, baserat på existerande studier och kunskap, redogör för effekter på havsmiljön vid överflyttning av transporter från vägtrafik till sjöfart, samt övergripande dilemmat av fokusering på klimateffekter”.