Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vindsbrand i flerbostadshus Enköping 2019
Författare
Granholm Hans
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2020-03-20
Denna insatsutvärdering är upprättad utifrån vad som inledningsvis karakteriseras som en begränsad brand på en balkong. När räddningstjänsten anländer till platsen upptäcks ett mycket snabbt brandförlopp som är övermäktigt och svårbedömt då det förväntade inte överensstämmer med vad som påträffas. Detta kommer ställa räddningsledningen och tillgången till resurser för stor påfrestning. Utvärderingen påvisar räddningstjänstens förmåga och begränsningar att i ett initialt läge skapa sig en lägesbild, utföra livräddning, invändig/ utvändig släckinsats, samt evakuering av ett stort antal människor.