Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av översvämningarna i Kronobergs län 2020 : Slutrapport
Utgivare
Länsstyrelsen G-län
Utgivningsår
2020
Länsstyrelserna i Halland, Blekinge och Kronoberg har lämnat in utredningar om översvämningssituationen under våren 2020. Översvämningarna sträckte sig under en period av flera månader och förorsakade lokala problem utmed vattendragen. I Kronoberg kommer man att arbeta vidare med bl.a informera alla aktörer om utredningens resultat för att säkerställa att erfarenheterna tas till vara inom respektive avrinningsområde. Underlag och information kommer sammanställas. Erfarenhetsutbyte med angränsande län för att framgent kunna samverka om material och resurser samt vid begäran om stöd från bl.a MSB och EU:s Copernicustjänster.