Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning för utredning av översvämningar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Vägledningen underlättar den tidiga datainsamlingen vid översvämningar och utgör stöd för räddningstjänstens utredare. Den klargör även vilket underlag som länsstyrelserna behöver ta fram på MSB:s uppdrag enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker.