Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beräkningar av självantändning i lager av träpellets
Författare
Jonsson, Martin
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Arbetet handlar om beräkningar av självantändning i lager av träpellets. Syftet är att bidra med information som kan användas till att förbättra möjligheterna till bra riskbedömningar i samband med lagring av träpellets. Ett ökat behovet av detta har uppstått då det planeras för stor expansion av användande av träpellets i danska kraftverk. Frank-Kamenetskii-teori beskrivs på ett sätt som syftar till att underlätta för läsaren att förstå och kunna genomföra beräkningar med teorin. Ett beräkningsverktyg i Microsoft Excel för beräkningar med Frank-Kamenetskii-teori har utvecklats. Vilka begränsningar som teorin har för användning på lager av träpellets beskrivs och en sammanställning av alternativa beräkningsmodeller har gjorts. Arbetet har bidragit till utveckling av en metod för att, på enskilda pellets, mäta de termiska egenskaperna värmeledningsförmåga, diffusivitet och specifik värmekapacitet med Transient Plane Source-metoden (TPS). Detta har gjorts genom en rad laborativa försök med TPS-mätning i syfte att undersöka eventuella felkällors betydelse och att konstatera vad man bör tänka på vid denna typ av mätningar.