Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete
Utgivare
Avfall Sverige AB
Utgivningsår
2019
Den pågående omställningen med att ersätta fossila bränslen med bland annat avfallsbränslen i kombination med mål om ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring av brännbart avfall. Stora lager medför naturligt större potentiella konsekvenser i de fall bränder uppkommer. De senaste åren har erfarenheter från bränder i avfall som inträffat sammanställts och analyse-rats. Det finns därför mycket kunskap om de förebyggande åtgärder som kan vidtas. För att ta vara på denna kunskap och ange mer specifika åtgärder som en verksamhetsutövare kan ge-nomföra för att förebygga bränder har Avfall Sverige tagit fram en branschrekommendation. Syftet med denna är att höja den generella ambitionsnivån och etablera en bas för det brandskyddsarbete som bör tillämpas inom avfallsbranschen. Branschrekommendationen innehåller åtgärder som syftar till att förebygga och underlätta bekämpning av bränder vid avfallsanläggningar, energiåtervinningsanläggningar och återvinningscentraler. Exempel på åtgärder är genomförande av släckvattenutredning, samordnade övningar med Räddningstjänst och upprättande av lagringsplan. Rekommendationen har tagits fram med stöd från sakkunniga från branschen, Räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).