Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
När nyheten nådde Estland
Författare
Saar Andrus, Stütz Göran, Tubin Eino
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1996
I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till information, vilket är viktigt för ett aktivt deltagande i samhällsdebatten. När ett samhälle utsätts för allvarliga störningar i form av olyckor, katastrofer och dylikt, då medborgarnas förväntningar på samhällets förmåga att hantera hotet ej kan infrias ställs krav på snabb, saklig och trovärdig information. Det är alltså ingen tillfällighet att Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) ägnar ett stort forskningsintresse åt hur samhällskommunikation och information fungerar. En föreliggande studie presenteras resultaten av den analys som genomförts beträffande det estniska intervjumaterialet.