Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att öva skarpt med allmänheten: erfarenheter från Gotland och Uppland
Författare
Enander Ann, Johansson Ann
Utgivare
Militärhögskolan (MHS)
Utgivningsår
1996
Under våren 1996 genomfördes två räddningstjänstövningar med inslag av skarp information till allmänheten via radio. Dessa radiosändningar markerar något nytt och därför har övningarna varit föremål för uppföljningsstudier. Den första övningen genomfördes på Gotland i april utifrån två scenarier, dels ett radioaktivt hot mot ön i samband med en brand vid Ignalina kärnkraftverk, och senare en fartygsolycka med flera omkomna och risk för oljeutsläpp. En undersökning baserad på telefonintervjuer och postenkät genomfördes för att studera hur befolkningen uppfattat övningen och informationen kring den. Över 80% av de tillfrågade hade fått förhandsinformation och ca var tredje hade följt radiosändningarna, vilka uppfattats som mycket realistiska. Mycket få tycks ha reagerat starkt inför de skarpa radiosändningarna, även om dessa hos en del väckt viss oro såväl som ökat intresse för beredskapsfrågor. De som följt övningen skiljer sig från övriga i att dessa är mer intresserade av risk- och beredskapsfrågor, har större tilltro till myndigheter och en mer positiv syn på samhället. Den andra övningen genomfördes i Uppland i maj, då över 400 personer utrymdes från Gräsö utifrån ett spelat scenario där man tvingades genomföra ett kontrollerat utsläpp från Forsmark. Erfarenheter från de utrymmande har samlats in med hjälp av ett frågeformulär. Resultaten från de två studierna diskuteras utifrån den övergripande frågan om vilka möjligheter och risker som är förknippade med att engagera allmänheten på olika sätt i samband med övningar.